Genom att främja miljö- och kvalitetsutveckling stärka VVS-Krafts ställning som ett miljömedvetet företag i tiden.

Vilket innebär att:

– Genom erfarenhetsåterföring ständigt förbättra organisationens miljöarbete.

– Arbeta med källsortering, återanvändning och återvinning.

– Inom såväl administrationen som produktionen nyttja moderna hjälpmedel för att skapa en resurssnål och miljövänlig verksamhet.

– Inom våra uppdrag följa gällande lagstiftning och föreskrifter samt verka upplysande då vi upptäcker miljöbrister.

– Hålla vår miljöpolicy tillgänglig för alla.